تنظیم سرعت گاورنر دیزل ژنراتور

***بازار دیزل ژنراتور***
۰۹۱۳۸۱۰۱۴۲۱***۰۹۱۳۶۴۶۲۲۹۳***۰۳۱۳۲۳۵۵۵۷۰

تنظیم Gain گاورنر

تنظیم گاورنر GAC  پتانسیومتر : Gain  و  Stability و Speed

تنظیمات اولیه قبل از استارت موتور دیزل ژنراتور: تنظیم Stablity پایداری گاورنر

پیش از استارت و راه اندازی دیزل ژنراتور، مقادیر زیر می بایست برروی گاورنر GAC ESD5500E تنظیم گردد:

۱-پتانسیومتر GAIN (ضریب بهره) گاورنر GAC ESD5500E را بمنظور تنظیم Gain گاورنر در حالت وسط قرار دهید.

(مطابق تصویر گاورنر) تنظیم Stablity پایداری گاورنر ، تنظیم سرعت گاورنر

۲-پتانسیومتر STABILITY (ضریب پایداری) گاورنر GAC ESD5500E  را در حالت وسط قرار دهید.

(مطابق تصویر گاورنر) تنظیم سرعت گاورنر

gain-stability-ضریب بهره و پایداری گاورنر
gain-stability-ضریب بهره و پایداری گاورنر

۳-در صورت استفاده از پتانسیومتر خارجی سرعت بر روی گاورنر GAC ESD5500E  آن را در حالت وسط قرار دهد.

۴-پتانسیومتر STARTING FUEL بر روی گاورنر GAC ESD5500E  را در جهت ساعتگرد بچرخانید

تا سوخت اولیه راه اندازی و تزریقی به اکچویتر GAC در حالت Maximum قرار گیرد.

(مطابق شکل گاورنر ESD5500 در زیر)

۵-پتانسیومتر Speed Ramping بر روی گاورنر GAC ESD5500E  را در جهت خلاف ساعتگرد بچرخانید

تا سرعت رسیدن به دور نامی در حالت Minimum قرار گیرد.

(مطابق شکل گاورنر ESD5500 در زیر)

استارت فیول
استارت فیول
starting fuel
starting fuel

دیزل ژنراتور را استارت کنید :

معمولا گاورنرهای GAC دارای تنظیمات اولیه کارخانه سازنده GAC آمریکا (Factory Setting) در سرعت Idle معادل ۹۰۰RPM هستند .

در صورتی که دیزل ژنراتور را استارت کردید و روشن نشد می بایست پتانسیومتر Speedرا به سمت ساعتگرد بچرخانید

تا اینکه گاورنر به حداقل سرعت برای راه اندازی دیزل ژنراتور برسد،

حال استارت بزنید اگر موتور روشن نشد باز پتانسیومتر Speedرا به سمت ساعتگرد بچرخانید ،

دوباره دیزل ژنراتور را استارت بزنید. مراقب باشید اگر پتانسیومتر سرعت را بیش از به سمت راست چرخانده باشید

ممکن است هنگام استارت و روشن شده دیزل ژنراتور ،

دور آن بیش از حد شده و این مورد موجب آسیب های جبران ناپذیر بر مجموعه مکانیکی موتور دیزل

از قبیل میل لنگ و میل سوپاپ شده و شاید موجب شکستکی در سیلندر موتور دیزل شود.

لذا تنظیم گاورنر توسط نیروهای خدمات پس از فروش شرکت اسپاداناصنعت با خیال آسوده برای شما مشتری عزیز قابل انجام است.

هنگامیکه دیزل ژنراتور استارت می خورد . گاورنر ESD5500 با اعمال تغذیه DC به اکچویتور GAC (GAC Actuator)

موجب می شود اکچویتور در حالت ماکزیمم سوخت رسانی به پمپ گازوئیل قرار گیرد .

پس از روشن شدن دیزل ژنراتور , گاورنر ۵۵۰۰ , دور موتور را مثلا بر روی صفحه LCD برد کنترل  ژنراتور مدلهای

DSE7320MKII  ، DSE6020MKIIنشان میدهد و  آن را با استفاده از پتانسیومتر Speed

میتوان روی دور   ۱۵۰۰Rpmطبق دستورالعمل زیر تنظیم کنید.

در این حالت پس از روشن شدن دیزل ژنراتور , در صورتی که موتور دیزل ناپایدار بود

می بایست مقداری Gain و Stabilityرا طبق دستورالعمل زیر کاهش دهید تا دیزل ژنراتور به حالت پایدار برسد.

در نتیچه تنظیم Stablity پایداری گاورنر  بنابراین تنظیم Gain گاورنر خیلی خوبه تنظیم Gain گاورنر ازین پس

چرا پس میشه تنظیم Gain گاورنر  زیرا تنظیم Stablity پایداری گاورنر  چون در گاورنر است تنظیم Gain گاورنر میباشد بوده است.

تنظیم سرعت گاورنر(Governor  Speed Setting ) :

با تغییر پتانسیومتر سرعت بر روی گاورنر ESD5500 می توان سرعت موتور و فرکانس را بصورت دستی تنظیم کرد ,

بدین صورت که با چرخاندن پتانسیومتر به طرف عقربه های ساعت دور موتور زیاد و با چرخاندن پتانسیومتر

خلاف عقربه های ساعت دور موتور و فرکانس کم می گردد تادر نهایت دور موتور را بر روی ۱۵۰۰ RPM تنظیم می کنیم. تنظیم سرعت گاورنر

تنظیم سرعت گاورنر
تنظیم سرعت گاورنر دقیقا  تنظیم سرعت گاورنر

همچنین در صورت استفاده از پتانسیومتر خارجی ۵k می توان سرعت موتور را نیز بصورت ریموت تنظیم کرد.

تنظیم Gain گاورنر (ضریب بهره) و تنظیم Stablity پایداری گاورنر (ضریب پایداری) گاورنر ESD5500 :

ابتدا در حالت بی باری  پس از تنظیم سرعت در ۱۵۰۰Rpmمی بایست ضریب بهره Gain و حد پایداری Start را تنظیم نمود .

تنظیم ضریب بهره یا همان تنظیم Gain گاورنر :

ابتدا پتانسیومتر Gain را به سمت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که موتور به حالت ناپایداری برسد .

سپس پتانسیومتر Gain را کمی به سمت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا موتور دیزل به حالت پایداری برسد .

حال مقدار اندکی دیگر پتانسیومتر Gain را به منظور پایداری بهتر به سمت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

تنظیم ضریب پایداری یا همان تنظیم Stablity پایداری گاورنر :

ابتدا پتانسیومتر Stabilityرا به سمت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که موتور به حالت ناپایداری برسد .

سپس پتانسیومتر Stabilityرا کمی به سمت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا موتور دیزل به حالت پایداری برسد .

حال مقدار اندکی دیگر پتانسیومتر Stabilityرا به منظور پایداری بهتر به سمت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.  تنظیم Stablity پایداری گاورنر

تنظیم Gain گاورنر و تنظیم Stablity پایداری گاورنر
تنظیم Gain گاورنر و تنظیم Stablity پایداری گاورنر