پارالل سنکرون دیزل ژنراتور با استفاده از گاورنر ESD5500

آموزش پارالل سنکرون دیزل ژنراتور با استفاده از گاورنر ESD5500

وقتی بخواهیم از گاورنر ESD5500 GAC  در حالت پارالل سنکرون استفاده کنیم:

می بایست ترمینال های G  و N را به خروجی برد PLC سنکرون مانند پایه ۳۵ و ۳۶ برد DES8610 و DSE8620 با کابل شیلددار متصل می کنیم .

برد پارالل DSE8610 با اعمال ولتاژ ۰ تا ۵ ولت Dc به گاورنر ۵۵۰۰، دور و فرکانس را روی ۵۰Hz تنظیم و تثبیت می کند تا عملیات پارالل سنکرون انجام شود.

دقت کنید هنگامی که پایه های G و N را به برد PLC پارالل سنکرون وصل می کنید دور ۱۵۰۰RM اولیه گاورنر تغییر می کند.

می بایست با استفاده از تنظیمات سنکرون برد DSE8610 دور را در دور نامی ۱۵۰۰RPM معادل فرکانس ۵۰HZ هرتز تنظیم کنید.

جهت راهنمایی بیشتر به بخش بردهای پارالل سنکرون دیپسی در این سایت بازار دیزل مراجعه نمایید.

پارالل سنکرون دیزل ژنراتور گاورنر ESD5500
پارالل سنکرون دیزل ژنراتور گاورنر ESD5500
پارالل سنکرون دیزل ژنراتور گاورنر ESD5500 با برد 8610
پارالل سنکرون دیزل ژنراتور گاورنر ESD5500 با برد ۸۶۱۰

پارالل سنکرون ژنراتور گاورنر ESD5500

برد پارالل DSE8610 با اعمال ولتاژ ۰ تا ۵ ولت Dc به گاورنر ۵۵۰۰، دور و فرکانس را روی ۵۰Hz تنظیم و تثبیت می کند تا عملیات پارالل سنکرون انجام شود .

می بایست ترمینال های G  و N را به خروجی برد PLC سنکرون مانند پایه ۳۵ و ۳۶ برد DES8610 و DSE8620 با کابل شیلددار متصل می کنیم .

جهت راهنمایی بیشتر به بخش بردهای پارالل سنکرون دیپسی در این سایت بازار دیزل مراجعه نمایید.

دقت کنید هنگامی که پایه های G و N را به برد PLC پارالل سنکرون وصل می کنیددور ۱۵۰۰RM اولیه گاورنر تغییر می کند.

و می بایست با استفاده از تنظیمات سنکرون برد DSE8610 دور را در دور نامی ۱۵۰۰RPM معادل فرکانس ۵۰HZ هرتز تنظیم کنید.

وقتی بخواهیم از گاورنر ESD5500 GAC  در حالت پارالل سنکرون استفاده کنیم .